Κοινοπραξία Κατασκευαστών δωρίζει τελικά τον εξοπλισμό για την Παιδική Χαρά στο Παναιτώλιο

Την απόφαση να δεχτεί την προσφορά εξοπλισμού για την πολύπαθη Παιδική Χαρά στο Παναιτώλιο της κατασκευαστικής εταιρίας “ΤΕΡΝΑ – ΕΚΤΕΡ” έλαβε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ιωνίας χθες Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου.

Η Κοινοπραξία των δύο τεχνικών εταιριών συστήθηκε, προκειμένου να αναλάβει το έργο του Ιωνικού Κέντρου στη Νέα Ιωνία, που υλοποιείται για λογαριασμό της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας.

Στιγμιότυπο από παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και παιδιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας για την παιδική χαρά στο Παναιτώλιο (27 Μαρτίου 2023)

Στιγμιότυπο από παράσταση διαμαρτυρίας γονέων και παιδιών στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ιωνίας για την παιδική χαρά στο Παναιτώλιο (27 Μαρτίου 2023)

Η σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου επισημαίνει τα εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 41ηΠρ./41ηΣυν./26544/22-09-2023 εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του
Προέδρου.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ.
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022
απόφαση Δημάρχου,
2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,
3) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο
τακτικό μέλος,
4)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος,
5) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος
Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Γρίβα Ελένη
Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη,
παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ’ αριθμ. 41ηΠρ./41ηΣυν./26544/22-09-2023
νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά : Δωρεά εξοπλισμού
παιδικής χαράς στον Δήμο Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26542/22-9-2023
εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου,
στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα από πλευράς σας, για τη δωρεάν εγκατάσταση
και εξοπλισμό παιδικής χαράς εντός των ορίων του Δήμου μας, στη θέση Παναιτώλιο και
συγκεκριμένα επί της πλατείας Παναιτωλίου, σε αντικατάσταση της παιδικής χαράς που
αποξηλώθηκε για λόγους ασφαλείας.
Από πλευράς Δήμου, σας γνωρίζουμε, ότι θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή προβολή της
δωρεάς σας.

Σας ευχαριστούμε εκ΄ των προτέρων για την πρόθεσή σας.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
o Το άρθρο 72 του N. 3852/20210 και τις τροποποιήσεις αυτού,
o Την υπ’ αριθμ. 26542/2023 εισήγηση.
 Την από την με αρ.πρωτ. 26538/22-9-2023 επιστολή της Κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ-ΕΚΤΕΡ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Επί παρόντων ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)
 Την αποδοχή δωρεάς της Κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ-ΕΚΤΕΡ, στο Δήμο Νέας Ιωνίας
εγκατάστασης και εξοπλισμού παιδικής χαράς εντός των ορίων του Δήμου, στη θέση
Παναιτώλιο και συγκεκριμένα επί της πλατείας Παναιτωλίου.