e-neaionia

Κατασκήνωση Δήμου Νέας Ιωνίας: Ζητούνται Κοινοτάρχες & Ομαδάρχες

Κοινοτάρχες και Ομαδάρχες για να λειτουργήσει η θερινή κατασκήνωση στο Αλεποχώρι ζητούνται από το Δήμο Νέας Ιωνίας. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα 30/5 και μέχρι την Παρασκευή 3/6 στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία , ώρες : 09.00-13.00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά τους.

Το πλήρες κείμενο και οι αιτήσεις της προκήρυξης έχουν ως εξής:

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 66/1-3-2022 πράξη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την οποία αποφασίστηκε η στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με την πρόσληψη Ομαδαρχών και Κοινοταρχών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με αυτές οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων δεν ελέγχονται πια για τη νομιμότητά τους από την ΑΥΕ Ο.Τ.Α. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 132 του ίδιου νόμου με τις οποίες καταργούνται τα άρθρα 221 και 222 του ν. 3852/2010, η παρ. 10 περίπτωση ιζ’ του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
3. Την υπ΄ αριθ. 109/5511/9-3-2022 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν οι ημερομηνίες λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης και η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο/η για τη στελέχωση της Δημοτικής Κατασκήνωσης με θέσεις Ομαδαρχών/ισσών και Κοινοταρχών/ισσών. Οι Κοινοτάρχες/ισσες και οι Ομαδάρχες/ισσες, που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 περίοδος : από 20/06/2022 έως 02/07/2022
 περίοδος : από 04/07/2022 έως 16/07/2022
 περίοδος : από 18/07/2022 έως 30/07/2022
 περίοδος : από 01/08/2022 έως 13/08/2022

και τον παρακάτω πίνακα:

1.Τρεις (3) Κοινοτάρχες/ισσες, για καθεμία από τις τέσσερις (4) περιόδους
2.Δεκαέξι (16) Ομαδάρχες/ισσες, για καθεμία από τις τέσσερις (4) περιόδους

Οι προϋποθέσεις για τους υποψηφίους

Οι ομαδάρχες/ισσες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, θα γίνουν δεκτά και άτομα ηλικίας από 16 ετών και άνω.

Οι κοινοτάρχες/ισσες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι ομαδάρχες/ισσες και οι κοινοτάρχες/ισσες πρέπει να έχουν απαραιτήτως προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία

Θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ή φοιτητές/φοιτήτριες των Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι. ή σπουδαστές/σπουδάστριες ή απόφοιτοι Λυκείου και ελλείψει αυτών μαθητές/μαθήτριες Λυκείου.

Προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι και ακολουθούν οι Δημότες/ισσες του Δήμου Νέας Ιωνίας.
Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής:
1. Αίτηση (το έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πρόσφατη, απλή φωτογραφία μεγέθους τύπου ταυτότητας (προσώπου)
4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.
5. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ/ηλεκτρικού ρεύματος ή λογαριασμό κινητής/σταθερής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή έντυπο Ε1 της εφορίας ώστε να πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία (για τους μόνιμους κατοίκους) ή πιστοποιητικό γέννησης από το Δημοτολόγιο του Δήμου Νέας Ιωνίας (για τους δημότες).
6. Πιστοποιητικό υγείας (το έντυπο υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis -), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από Ιατρό.
7. Υπεύθυνη δήλωση (είναι ενσωματωμένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούμενη εμπειρία σε Κατασκηνώσεις Δημοσίου, Ιδιωτικού ή μη Κερδοσκοπικού φορέα.
8. Υπεύθυνη δήλωση (είναι ενσωματωμένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

Που και πότε γίνονται οι αιτήσεις για την κατασκήνωση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία , ώρες : 09.00-13.00.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα υπάρχει αναρτημένη στο Δημαρχείο (Αγίου Γεωργίου 40), στο κτίριο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας (Καρολίδου 4) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου – Προκηρύξεις Διαγωνισμών https://neaionia.gr/prokiryxeis

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και του πιστοποιητικού υγείας, στο Δημαρχείο ή στο κτίριο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας ή στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου https://neaionia.gr/prokiryxeis

Πώς θα επιλεγούν οι κατάλληλοι για την κατασκήνωση

Οι ομαδάρχες/ισσες και κοινοτάρχες/ισσες που θα επιλεγούν :
α) θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν IBAN τραπεζικού λογαριασμού το οποίο θα προσκομίσουν, πριν την αναχώρησή τους, στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου (στο Δημαρχείο, Αγίου Γεωργίου 40) και
β) θα αναχωρήσουν για την κατασκήνωση μία ημέρα νωρίτερα από την έναρξη της κάθε
περιόδου.
Η επιλογή όλων των ενδιαφερομένων θα γίνει από επιτροπή (με σύντομη συνέντευξη) που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου. Θα ληφθεί υπόψη και θα αξιολογηθεί ο ζήλος, το ενδιαφέρον, η υπευθυνότητα και η ικανότητα που εκδήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι τα προηγούμενα έτη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού θα πραγματοποιηθεί εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία της κατασκήνωσης.
Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι, η δε αποζημίωσή τους, για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές, θα καθορισθεί με κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30/5/2022 έως 03/6/2022.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για την Ανακοίνωση (.pdf) δείτε αναλυτικά εδώ

Για την Αίτηση Ομαδάρχες – Κοινοτάρχες (.docδείτε αναλυτικά εδώ

Για το Ιατρικό Δελτίο (.docδείτε αναλυτικά εδώ