Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα δε βρίσκουν προσωπικό – Νέα έρευνα του ΣΕΒΕ

H εξεύρεση εργατικού δυναμικού είναι -σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ– ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα και προκλήσεις συνάμα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) με δείγμα 118 επιχειρήσεις διαφορετικής δυναμικότητας και μεγέθους.

Τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας του ΣΕΒΕ

-Το 50% των επιχειρήσεων αξιολογεί το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού ως «πάρα πολύ σημαντικό» και το 47,5% ως «πολύ σημαντικό».

-Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό στην παρούσα χρονική συγκυρία.

«Ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων και οδηγούς» και «ανειδίκευτους εργάτες» αναζητούν περίπου οι μισές επιχειρήσεις (49,2% και 48,3% αντίστοιχα).

Σε ό,τι αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών, το 29,% των επιχειρήσεων δήλωσε πως αναζητεί κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, ενώ πάνω από 60% συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (63,6%), οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. (60,2%) και οι απόφοιτοι λυκείου (61,9%).

Το 91,5% του δείγματος διατυπώνει μία απαισιόδοξη στάση για την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας της Ελλάδας.

Στις προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνονται: η καλύτερη και πιο αποτελεσματική σύνδεση εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων, η ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου και η έμφαση σε επαγγέλματα του μέλλοντος.

Ο αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης είναι:

Από τις 118 επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το 8,5% εξ αυτών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι), το 34,7% μικρές επιχειρήσεις (11-50 εργαζόμενοι), το 33,1% μεσαίες επιχειρήσεις (51-250 εργαζόμενοι) και το 23,7% μεγάλες επιχειρήσεις (251 εργαζόμενοι και άνω).

Τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας του ΣΕΒΕ

Αξιολογείστε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού:

Καμία από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο δεν αξιολογεί το πρόβλημα εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού ως «καθόλου σημαντικό», ενώ το 2,5% το αξιολογεί ως «λίγο σημαντικό». Αντίθετα, το 47,5% το αξιολογεί ως πολύ σημαντικό, ενώ οι μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλαδή το 50,0%, το αξιολογεί ως πάρα πολύ σημαντικό.

Τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας του ΣΕΒΕ

Στην παρούσα χρονική συγκυρία, βρίσκεστε σε διαδικασία αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού;

Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις και συγκεκριμένα το 90,7% του δείγματος αναζητεί ανθρώπινο δυναμικό στην παρούσα χρονική συγκυρία, έναντι 9,3% του δείγματος που δεν αναζητεί.

Τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας του ΣΕΒΕ

Αν ναι, σε ποια/ες από τις παρακάτω κατηγορίες εντάσσεται το ανθρώπινο δυναμικό που αναζητείτε;

Περίπου οι μισές επιχειρήσεις του δείγματος -και συγκεκριμένα το 49,2%- αναζητούν ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων, και οδηγούς, ενώ το 48,3% του δείγματος αναζητεί ανειδίκευτους εργάτες. Αντίστοιχα, το 42,4% αναζητεί επαγγελματίες (μηχανικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς, λογιστές, νομικούς, κ.α.), το 40,7% τεχνικούς και βοηθούς, το 27,1% πωλητές και υπάλληλους γραφείου (γραμματείς, εξυπηρέτηση πελατών, υπάλληλοι υποδοχής, ταμίες, κα.) αντίστοιχα, και το 21,2% ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη. Το 6,8% αναζητεί άλλες κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού που δεν εντάσσονται στις παραπάνω.

Ποιο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών που αναζητείτε;

Κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών αναζητεί το 29,7% του δείγματος, ενώ η πλειοψηφία (δηλαδή το 63,6%) αναζητεί αποφοίτους Α.Ε.Ι. Σε 60,2% ανέρχεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που ψάχνει αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και σε 61,9% το ποσοστό που αφορά σε αποφοίτους λυκείου, ενώ μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι απόφοιτοι γυμνασίου (22,0%) και οι απόφοιτοι δημοτικού (17,8%).

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ