Τι προβλέπει το σχέδιο για την ψηφιακή σύγκληση του Δήμου Νέας Ιωνίας

Όλες τις λεπτομέρειες για την ψηφιακή σύγκληση στην πόλη συζήτησε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή στη Νέα Ιωνία, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου , που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Η επιτροπή εισηγήθηκε:

α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθμ 3528/2-2-2024 μελέτης που συνέταξε το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
β) τον καθορισμό του τρόπου διεξαγωγής και το κριτήριο ανάθεσης (ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός
διαγωνισμός και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής)
γ) τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για το παρόν Υποέργο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο
δ) τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού και της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του έργου ζητούμενο είναι η πόλη να αποκτήσει:

 1. Προμήθεια, Εγκατάσταση & Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Λειτουργίας Ευφυούς
  Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης
 2. Εκπόνηση Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών και
  Συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού, τρόπου διαφυγής πριν και κατά τη διάρκεια
  οργανωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή
  ειδικές ανάγκες, χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής
  μέριμνας (λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο ν. 4662/2020).
 3. Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης
 4. Πλατφόρμα Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας
 5. Έξυπνες Στάσεις ΜΜΜ
 6. Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης
 7. Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ
 8. Ανάπτυξη υπηρεσίας τηλεματικής για τη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Νέας Ιωνίας
 9. Συστήματα Ενεργειακής Παρακολούθησης και Αυτοματισμού Κτιρίων
 10. Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης,
  πολιτισμού και ψυχαγωγίας
 11. Προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την έκδοση και διαχείριση
  ηλεκτρονικών εισιτηρίων