Προσλήψεις για 12 ειδικότητες στο Δήμο Νέας Ιωνίας – Όλη η προκήρυξη και οι προθεσμίες

Νέες προσλήψεις για 12 ειδικότητες στον Δήμο Νέας Ιωνίας.

Κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών με μέγιστη διάρκεια σύμβασης τριών μηνών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Νομού Αττικής.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από 14-6-2023 έως 14-8-2023.

Οι ειδικότητες για τις Προσλήψεις

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:

 • ΠΕ Παιδαγωγοί
 • ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • ΤΕ Νοσηλευτικής
 • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • ΔΕ Μάγειρες
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΔΕ Οδηγοί
 • ΔΕ Αποθηκάριοι
 • ΥΕ Τραπεζοκόμοι
 • ΥΕ Επιμελητές Κλητήρες/ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Οι προσλήψεις αφορούν άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Γενικά προσόντα για τις Προσλήψεις

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να µην έχουν τα κωλύµατα του άρθρου 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 31/5/2023 έως και 06/6/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 2132000414, 2132000415, 2132000421 2132000470 και 2132000472.