Νέα Ιωνία: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας από τη Δημοτική Επιτροπή (χάρτης)

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στη Νέα Ιωνία ενέκρινε η Δημοτική επιτροπή στη συνεδρίασή της στις 18 Ιουνίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από τα πρακτικά της συνεδρίασης το ΣΑΠ εκπόνησε “η επιχείρηση «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» ως ανάδοχος υπηρεσιών συμβούλου εκπονήσεως του ΣΑΠ Δήμου Νέας Ιωνίας, δυνάμει του υπ’ αρ. 32511/23-11-2023 συμφωνητικού.

Στο Παραδοτέο 1, υπό τίτλο «Ανάλυση της Υφισταμένης Κατάστασης», κατ’ αρχάς παρουσιάζονται οι
προδιαγραφές των προσβασίμων διαδρομών (Κεφάλαιο 2, σελ. 14-63). Κατόπιν περιγραφής στο Κεφάλαιο 3 (σελ. 64-70) της μεθόδου προσδιορισμού του δικτύου των προσβασίμων διαδρομών, αναφοράς στο Κεφάλαιο 4 (σελ. 70-169) των σχετικών με το ΣΑΠ εθνικών και τοπικών δράσεων και σχεδίων και αναφοράς (Κεφάλαιο 5, σελ. 170-177) της δημογραφικής και πολεοδομικής καταστάσεως του Δήμου, καταγράφονται (Κεφάλαιο 5, σελ. 178-188 και Κεφάλαιο 6, σελ. 189-205) τα σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου (σχολεία, λοιπά δημόσια κτήρια, ιεροί ναοί, χώροι καταφυγής σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης κ.ά.) και οι υφιστάμενες συνθήκες κυκλοφορίας, σταθμεύσεως και μετακινήσεως δι’ οχήματος.

Εν τέλει, στο Κεφάλαιο 7 (σελ. 205-221), κατόπιν αναλύσεως και επεξεργασίας των συλλεγέντων δεδομένων, εξάγεται το προτεινόμενο δίκτυο των δυνάμει προσβασίμων διαδρομών, περιλαμβάνον τα αναφερόμενα στις σελ. 220-221 οδικά τμήματα και απεικονιζόμενο στην σελ. 218
και τον επόμενο χάρτη.

Το πλήρες κείμενο της συζήτησης του θέματος παρουσιάζεται παρακάτω

Δείτε επίσης: