Η παιδική Χαρά στο Άγαλμα της Μητέρας στη Νέα Ιωνία

Ιδιώτες θα αναλάβουν τη συντήρηση και την επισκευή στις Παιδικές Χαρές της Νέας Ιωνίας

Κομβικό ζήτημα που ταλανίζει γονείς και παιδιά στη Νέα Ιωνία είναι η κατάσταση στις Παιδικές Χαρές, όπου τα παιχνίδια και ο εξοπλισμός ή τα δάπεδα, μόνο κατάλληλα για παιδιά δεν είναι.

Το θέμα κατά καιρούς ξεσηκώνει έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και κυρίως των γονέων, που σε κάποιες περιοχές είναι σχεδόν απαγορευτικό να αφήσουν τα παιδιά τους στην Παιδική Χαρά και να νιώθουν ασφαλείς. Ή ακόμη χειρότερα, σε άλλες περιοχές όπως στο Παναιτώλιο η Παιδική Χαρά θεωρείται μη πιστοποιημένη και ξηλώνεται.

Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή για τις Παιδικές Χαρές

Η υπόθεση έφτασε την Τρίτη 20 Ιουνίου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που τελικά ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για “ανάθεση σε τρίτον (ιδιώτη) εργασιών συντήρησης, ελέγχου και επισκευής – συμπλήρωσης των οργάνων και του εξοπλισμού, που υφίστανται εντός των παιδικών χαρών του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και στην έκδοση των απαιτούμενων ετήσιων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης ανά παιδική χαρά του Δήμου από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών .

Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση για τη διατήρηση ή την επαναφορά του εξοπλισμού
(οργάνων, αστικού εξοπλισμού, περίφραξης κ.λ.π) και του δαπέδου των παιδικών χαρών του
Δήμου Νέας Ιωνίας
που βρίσκονται σε χρήση, σε κατάσταση σωστής και ασφαλούς
λειτουργίας.

Εν τέλει η Οικονομική Επιτροπή -όπως αναφέρει το απόσπασμα από τα Πρακτικά της συνεδρίασης– έλαβε υπόψιν της τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 3147/3-2-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος η
συντήρηση των παιδικών χαρών δεν μπορεί να γίνει από το υπάρχον ολιγομελές και
ανειδίκευτο προσωπικό του Δήμου.
Εφόσον ο Δήμος έχει στην ευθύνη του τις παιδικές χαρές της πόλης, για τις οποίες είναι υπεύθυνος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την ανάθεση σε τρίτον εργασιών συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Το κόστος της όλης εργασίας θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ.30.6265.0002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών» και ΚΑ.30.6117.0007 με τίτλο «Περιοδική επιθεώρησης παιδικών χαρών για την χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης ετήσιας ισχύος » προϋπολογισμού €37.180,16 με Φ.Π.Α.24%.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση με τη σύμφωνη ψήφο των 5 παρόντων μελών της από μέρους της Δημοτικής Αρχής. Υπερψήφισαν οι:

1)Χατζησαββίδης Αριστείδης, Πρόεδρος,
2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,
3) Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος
4) Χατζή Ελένη τακτικό μέλος
5) Καρβουνιάρης Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος