Δήμος Νέας Ιωνίας: Ορίστηκαν 11 αντιδήμαρχοι – Οι αρμοδιότητές τους

Έντεκα αντιδημάρχους αποκτά ο Δήμος Νέας Ιωνίας σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε ο νέος Δήμαρχος Παναγιώτης Μανούρης. Η σχετική δημοσίευση για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων αναφέρει:

 1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιλτιάδης Καναβός, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Διεύθυνσης
  Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, Τμήμα
  Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και
  Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας)
  ii. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής.
  iii. Την υπογραφή της εξερχόμενης αλληλογραφίας (απαντήσεις σε αιτήσεις
  πολιτών, ενστάσεις, επιδόσεις, επικοινωνία με Δημόσιους Φορείς κ.λπ) με
  εξαίρεση την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του Αυτοτελούς
  Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ την εποπτεία, τον συντονισμό και την
  ευθύνη του Τμήματος διατηρεί ο Δήμαρχος.
  iv. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 2. Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Ελισάβετ Γεωργιάδου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Διεύθυνσης
  Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του
  Δήμου, Τμήμα Προσωπικού πλην των αποφάσεων μετακίνησης προσωπικού,
  Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου, Τμήμα Δημοτικής
  Κατάστασης).
  ii. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Διεύθυνσης
  Κ.Ε.Π. (Τμήματα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Διαβίβασης και Παραλαβής
  υποθέσεων)
  iii. Την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας που εκδίδονται από το
  Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.
  iv. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 3. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Ιωάννης Λαζαρίδης
  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της
  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και
  Πολιτικών Ισότητας Φύλων, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
  Υγείας, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία, με την
  εξαίρεση του Τμήματος Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού και
  Σχολικών Επιτροπών)
  ii. Την εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου
  για την προστασία, προαγωγή και πρόληψη της ψυχικής υγείας και της
  κοινωνικής αλληλεγγύης.
  iii. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 4. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Φώτης
  Τσομπάνογλου
  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της
  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (Τμήμα Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών,
  Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος και
  Πολιτικής Προστασίας με εξαίρεση των αρμοδιοτήτων που άπτονται της
  Πολιτικής Προστασίας, Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, Τμήμα Συντηρήσεων).
  ii. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων του
  Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας.
  iii. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της
  εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής, διαχείρισης των αποβλήτων
  και των αιτημάτων μέσω της εφαρμογής Novoville.
  iv. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 5. Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Νικόλαος Δακουτρός με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων του
  Τμήματος Παιδείας, δια βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών
  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, πλην των αρμοδιοτήτων του τομέα
  Πολιτισμού.
  ii. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 6. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Σάββας
  Χατζηκωνσταντίνου
  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της
  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Πολεοδομικής Μέριμνας και
  Δημοτικών Ακινήτων, Τμήμα Μελετών και Κατασκευής Έργων)
  ii. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της
  Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης (Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων
  (ΤΕΠΣ), Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης (ΤΕΑΔ), Τμήμα Αυθαιρέτων και
  Επικινδύνων (ΤΑΕ), Τμήμα Υποστήριξης της Διεύθυνσης (ΤΥΔ)
  iii. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 7. Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Στέφας με
  τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων
  Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας με εξαίρεση τις
  αρμοδιότητες του Τομέα Περιβάλλοντος.
  ii. Την εποπτεία της εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων, τον
  συντονισμό δράσεων πολιτικών και τη λήψη έκτακτων μέτρων για την
  πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση σε
  περιπτώσεις έκτακτων γεγονότων με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία
  των πολιτών
  iii. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων.
 8. Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Σοφία Ναϊσίδου με τις
  παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων του
  καταργούμενου Νομικού Προσώπου Ο.Π.Α.Ν. αναφορικά με τον Αθλητισμό
  ii. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων
 9. Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, χωρίς αντιμισθία, ο Σωτήριος Σκευοφύλακας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων του
  καταργούμενου Νομικού Προσώπου ΚΕ. ΒΡΕ. ΦΟ και των συγχρηματοδοτού–
  μενων κοινωνικών και συναφών πολιτικών.
  ii. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων
 10. Αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
  χωρίς αντιμισθία, η Γεωργία Τσομπανίδου
  με τις παρακάτω
  αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων του
  Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
  ii. Την ευθύνη, την εποπτεία και την ανάπτυξη του Ψηφιακού
  Μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου
  (Έξυπνη Πόλη), με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας τους.
  iii. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των διαδικασιών
  ένταξης και υλοποίησης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά,
  ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα.
  iv. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων
 11. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, χωρίς αντιμισθία, η Αναστασία Κλάρα με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  i. Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων του
  καταργούμενου Νομικού Προσώπου Ο.Π.Α.Ν. αναφορικά με τον Πολιτισμό
  ii. Τον συντονισμό των Εικαστικών & Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της
  Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Δημοτικού Ωδείου, συμπεριλαμβανομένων των
  δραστηριοτήτων της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Επιπλέον την εποπτεία των
  δράσεων ανάδειξης του Μικρασιατικού Πολιτισμού και της Ιστορίας του Δήμου
  Νέας Ιωνίας.
  iii. Την αναπλήρωση του Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάμων
  Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
  μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
  Γ. Η ανάκληση των ανωτέρων Αντιδημάρχων είναι δυνατή οποτεδήποτε, με ειδικά
  αιτιολογημένη απόφαση, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων
  του.
  Δ. Ορίζει Αναπληρωτή Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου
  τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιλτιάδη Καναβό

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: