Αγία Παρασκευή: Νέα ηλεκτρονικά κιόσκια ανακύκλωσης μπαίνουν σε κεντρικά σημεία

Στην Αγία Παρασκευή ο Δήμος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής του, συμβάλλει στην ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) ανακυκλώσιμων υλικών, διαμέσου της επέκτασης δικτύων χωριστής συλλογής.

Η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών συνιστά τον πλέον δόκιμο τρόπο, προκειμένου να επιτύχουμε αναδιανομή και εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Μειώνουμε δε συγχρόνως στο ελάχιστο τη συνολική ποσότητα σύμμεικτων αποβλήτων προς το ΧΥΤΑ, τα οποία διατίθενται για υγειονομική ταφή. Ενέργειες οι οποίες συνιστούν στη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και σε σαφή κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Συντασσόμαστε με τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Ε. και τις κατευθύνσεις της κυκλικής οικονομίας, επιδιώκοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Το ΕΣΔΑ υιοθετεί την καθιέρωση νέων δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών με άμεσο χρονικό ορίζοντα, καθώς και την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων χωριστής συλλογής τόσο γεωγραφικά, όσο και ποσοτικά, με γνώμονα την εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης
ανάπτυξης.


Ο Δήμος, εφαρμόζοντας το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τοποθέτησε νέα συστήματα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Εφεξής οι κάτοικοι και οι πολίτες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου, μπορούν να χρησιμοποιούν, για τη απόρριψη μεταλλικών και πλαστικών αντικειμένων, τα «Κιόσκια Ανακύκλωσης».

Εντός του Δήμου, πέρα από τους κλασικούς κάδους, τους βυθιζόμενους κάδους, το Πολυκέντρο
Ανακύκλωσης και τις (30) Τριάντα Γωνίες Ανακύκλωσης που λειτουργούν, τοποθετήθηκαν και (6) έξι «Κιόσκια Ανακύκλωσης δύο ρευμάτων». Πρόκειται για ηλεκτρονικούς κάδους, οι οποίοι λειτουργούν με φωτοβολταϊκά ή και με παροχή ρεύματος, με ενσωματωμένο σύστημα συμπίεσης, ώστε να δέχονται περισσότερο υλικό.

Αντικαθιστώντας δε, μ’ αυτόν τον τρόπο, αναλογικά περισσότερους κλασικούς κάδους επιτυγχάνουμε την εκκένωση δρόμων, πεζοδρομίων καθώς και κοινόχρηστων χώρων, με απώτερο σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας.